• Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00

TMGD Kimdir

single-img-ten

TMGD Kimdir

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu alftnda, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaşftrır. TMGD, bünyesinde görev yapftğı TMGDK’ye karşı sorumludur.

(2)  İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yapftğı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

ç) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d)  İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları saftn alınırken rehberlik etmek.

e)  Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşalftmında kullanılan teçhizaftn kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşalftlması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h)   Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalışftrılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuaftn öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşalftlmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i)   Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşalftlmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını arftrmaya yönelik önlemler almak.

j)   Tehlikeli maddenin sınıfina göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k)  ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l)     (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yapftğı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt alftna almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yapftğı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

m) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

n)   (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yapftğı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o)    (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

(3)     (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yapftğı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafindan hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafindan İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafindan yazılması gereken raporun yerine geçmez.

(4) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

(5)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafindan hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.

(6)  (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.